• Groove 9 Freitag, 22. Oktober 2021  19:00 
  • Groove 9 Freitag, 05. November 2021  19:00 
  • Groove 9 Freitag, 19. November 2021  19:00 
  • Groove 9 Freitag, 03. Dezember 2021  19:00 
  • Groove 9 Freitag, 17. Dezember 2021  19:00