• Lifestyle Freitag, 26. April 2019  19:00 
  • Lifestyle meets YouthStübli Samstag, 11. Mai 2019  12:00 
  • Lifestyle Freitag, 24. Mai 2019  19:00