• Lifestyle Freitag, 25. Januar 2019  19:00 
  • Lifestyle Freitag, 08. Februar 2019  19:00 
  • Lifestyle Aquapark Samstag, 09. März 2019  08:00 
  • Lifestyle Freitag, 22. März 2019  19:00 
  • Lifestyle Freitag, 26. April 2019  19:00