• Lifestyle Freitag, 19. August 2022  19:00 
  • Lifestyle Freitag, 02. September 2022  19:00 
  • Lifestyle Freitag, 16. September 2022  19:00 
  • Lifestyle Freitag, 14. Oktober 2022  19:00 
  • Lifestyle Freitag, 04. November 2022  19:00 
  • Lifestyle Freitag, 18. November 2022  19:00 
  • Lifestyle Freitag, 02. Dezember 2022  19:00 
  • Lifestyle Freitag, 16. Dezember 2022  19:00 
  • Lifestyle Freitag, 13. Januar 2023  19:00 
  • Lifestyle Freitag, 03. Februar 2023  19:00